In Kas Intermediair stelt alles in het werk om zonder tussenkomst van een rechter openstaande vorderingen te innen. Als een schuldenaar echter weigert te betalen of keer op keer verzuimt een afgesproken betalingsregeling na te komen, dan is het op laten stellen van een dagvaarding vaak de enige uitweg om het openstaande bedrag te kunnen innen. Dit officiële document levert een gerechtsdeurwaarder vervolgens persoonlijk af op het bedrijfs- of huisadres van de schuldenaar. In het ambtelijke stuk wordt de schuldeiser opgeroepen om op een bepaalde datum en tijd bij een zitting in de kantonrechtbank in zijn of haar regio aanwezig te zijn. Tijdens zo’n zitting geeft rechter zowel de eisende partij alsook de schuldenaar vervolgens de mogelijkheid om een visie op de inhoud van de ingediende stukken te geven, waarna enkele weken later een gerechtelijk bindende uitspraak volgt. Is een schuldenaar (of zijn vertegenwoordiger) tijdens de zitting niet aanwezig, dan wordt hij of zij standaard bij verstek veroordeeld.

Kosteloos incasseren dankzij gedegen vooronderzoek

Omdat In Kas Intermediair tijdens het voortraject een uitgebreid verhaalbaarheidsonderzoek verricht en de kredietwaardigheid bekijkt, kan tijdens de gerechtelijke zitting een volledig dossier van de schuldenaar aan de rechter worden voorgelegd. In dit dossier wordt ook nauwgezet vermeld, welke stappen inmiddels zijn gezet om betaling van het openstaande bedrag op minnelijke wijze plaats te laten vinden. Op basis van deze zeer gedetailleerde informatie is de kans erg groot dat de rechter het vonnis vervolgens in uw voordeel uitspreekt. Dit betekent dan ook meteen dat alle gerechtelijke kosten, waaronder die van het uitbrengen van de dagvaarding, voor rekening van de schuldenaar komen. Hierdoor blijft incasseren via In Kas Intermediair per saldo dus kosteloos voor u.

U bent door ons gedagvaard. Wat nu?

Heeft u een dagvaarding ontvangen naar aanleiding van een vordering die door In Kas Intermediair behandeld wordt, dan is het belangrijk zo snel mogelijk in actie te komen. Het inschakelen van een kantonrechter is een vrij kostbare aangelegenheid in dit soort zaken . Alle kosten die tijdens zo’n procedure worden gemaakt – dus ook alle kosten van de eisende partij – komen uiteindelijk volledig voor uw rekening, indien de rechter een vonnis in uw nadeel uitspreekt. U kunt deze hoge kosten voorkomen door vóór de zittingsdatum alsnog de openstaande vordering volledig te betalen of een serieuze betalingsregeling voor te stellen, die we vervolgens met onze opdrachtgever zullen bespreken. Omdat u met uw betaling reeds in verzuim bent en het volledige bedrag opeisbaar is, is onze opdrachtgever overigens niet verplicht om akkoord te gaan met de regeling die u voorstelt. Vindt onze opdrachtgever uw voorgestelde regeling onredelijk, dan wordt de gerechtelijke procedure onverminderd voortgezet. Aangezien we het als intermediair erg belangrijk vinden om een bemiddelende rol te spelen in het incassoproces, zullen we echter onze uiterste best doen om invordering zonder tussenkomst van een rechter plaats te laten vinden. Onze jarenlange ervaring heeft ons namelijk geleerd, dat dit voor alle betrokken partijen uiteindelijk meestal de beste oplossing is.